? ? ?

          NorsK INSTITUTT FOR KREATIVITET 

                                                    NIK     

 Forside Kreativitet Tjenester Temaer Nettverk Litteratur

 

Resultater av kreativ undervisning

Mer kreative elever

Denne siden gjennomgår resultatene av et prosjekt ved Raumyr barneskole der målet var å gjøre elevene mer kreative.

Elevene ble mer kreative.

Men en kreativ undervisning hadde også mange andre gode virkninger. For elevene. Og for lærerne.

Resultater av et prosjekt

Resultatene fra dette arbeidet kan mer enn teori og utenlandske forskningsresultater, vise hva det i praksis kan komme ut av opplæring i og praktisering av kreativ undervisning.

Resultatene er presentert under følgende overskrifter:

 • Bevisst egen kreativ undervisning
 • Bevisst egen hemmende undervisning
 • Følger av økt bevisstgjøring
 • Bruk av kreative metoder
 • Lærerne flinkere til å utsette vurderingene
 • Elevene flinkere til å utsette vurderingene
 • Elevene mer kreative
 • Andre virkninger
 • Viktigste resultater av prosjektet
  1. Tryggere og mer bevisst egen kreativ undervisning
  2. Utsetter vurderinger
  3. Flinkere til å lytte
  5. Elevene mer tro på seg selv
  6. Elevene mer ansvarsbevisste og interesserte
  7. Fått arbeidsredskaper/metoder
  8. Bevisstgjøring
  9. Praktiske eksempler
   

Beskrivelsen er tatt fra boka:

Kreativ undervisning
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater av kreativ undervisning

Evalueringen ble foretatt ved flere spørreundersøkelser blant lærerne som deltok i prosjektet.

Utsagnene under er sitater fra lærerne svar. Listen er ikke fullstendig. Den gir eksempler på svar.

Bevisst egen kreativ undervisning

 •  Ja, fordi jeg nå er blitt flinkere til å spille på elevenes viten/interesse.
 • Ja. Det er blitt fokusert mer på det som fremmer, mer enn det som hemmer.
 • Jeg tenker mer kreativitet i måten jeg gir oppgaver. Det som i den sammenheng er veldig positivt, er at jeg får så mye hjelp av elevene.
 • Tror i grunnen en viss form for kreativ undervisning alltid har vært til stede.
 • Ja, det var det morsomt å oppdage.
 • Ja, jeg kjenner godt når jeg er på sporet.
 • Ja, men jeg er ikke ved veis ende.
 • Elevene har alltid blitt hørt på når de kommer med forslag til løsning.
 • Har prøvd å tilrettelegge undervisningen slik at elevene har hatt mulighet til å utvikle sine evner.
 • Være åpen for elevenes ideer og muligheter. Ikke være bundet av lære-
 • boka og gitte oppgaver.
 • Mange av formingsoppgavene som jeg har brukt før har vært gode kreative oppgaver.

Bevisst egen hemmende undervisning

 • Prøver å passe meg for svar/ytringer som virker stengende/hemmende på kommunikasjonen.
 • Har erfaring fra et par formingsoppgaver der jeg hadde tenkt ut min måte å gjøre det på. Prøvde å formidle dette til elevene, men forsto på reaksjonen at jeg var for "styrende". Deres produkt, når de fikk følge sine egne ideer, ble langt mer kreativt enn jeg hadde tenkt meg.
 • Ja. I faget sløyd har jeg brukt for mye modeller og for liten tid på motiveringsfasen. Dette har jeg endret, resultatet blir et større mangfold i oppgaveløsningen.
 • Er ikke fri for vurdering. Men jeg kan ta meg i å gjøre det. Det er ikke så ubevisst nå.
 • Jeg jobber med det. Har kommet et godt stykke på vei.

Følger av økt bevisstgjøring

 • Var nok mer kontant til å avgjøre diskusjoner/meningsytringer for lettvint tidligere enn nå. Stoppet når førstemann kom med riktig svar.
 • Setter mer pris på personlige løsninger hos elevene. Vurderer elevene og elevenes arbeid mer positivt. En leter etter det positive mer enn det som er negativt (feil).
 • Prøvd å gi oppgaver som gir elevene reelle muligheter til egne løsninger.
 • Laget grupper der elevene hjelper hverandre til en god arbeidssituasjon, "sterke/svake", alle blir akseptert i gruppa.
 • Sjøltilliten og det positive sjølbildet hos elevene har forsterket seg. De kaster seg over oppgavene. Har arbeidsglede!
 • Gitt elevene signaler om at deres vurderinger/valg er viktige.
 • Lar i større grad elever være med på å planlegge, bestemme, ta ansvar.
 • Ved at elevene fortsatt får oppgaver som de må tenke ut løsningen på, og gi dem trygghet så de våger å fremme egne meninger.
 • Det hender at jeg bruker elevene som idégiver i oppgaver. Og vi finner sammen ut hvordan problemer kan løses.
 • Nå tar jeg elevene enda mer med på råd når det gjelder hvordan "oppgaver" skal løses. Elevene har mange gode forslag som jeg kan bygge videre på.
 • Er blitt mer forsiktig med å komme med ferdige løsninger på problemer. Har latt elevene fått tid til å tenke selv.
 • Stiller flere spørsmål til elevene nå, er mer tilbakeholden med å gi ferdige løsninger, svar.
 • For eksempel i norsk: Mindre formaltrening, mer vekt på det innholdsmessige - språklige virkemidler.

Bruk av kreative metoder

 • Ja, i forenklede opplegg i 1.-3. klasse, uten å være innom alle fasene hver gang.
 • Jeg har brukt deler av metoden.
 • Brukt nyvunden kunnskap i undervisningen.
 • Jeg har brukt metoden i to-tre matematikkopplegg og deler av den ganske ofte.
 • Ja, hele prosessen noen ganger, andre ganger deler av den.
 • Jeg har brukt KPL, tilpasset forholdene i ulike oppgaver i o-fag.
 • Mer kreativ virksomhet i musikkfaget. Grupper har lagd talekor/arrangementer til framføring.
 • Tenker kombinasjon mellom det jeg har gjort tidligere - kan det gjøres annerledes - bruke elevenes ideer i større grad. Flinkere til å evaluere sammen med elevene.

Lærerne flinkere til å utsette vurderingene

 • Ja, jeg er blitt flinkere til å utsette vurdering. Det gjøres bevisst!
 • Jeg tenker mer over å utsette vurderingen, men det er ikke alltid jeg synes det passer å vente.
 • Ja, jeg har blitt oppmerksom på viktigheten av å utsette vurderingen min.
 • Jeg har absolutt blitt mer bevisst når jeg vurderer og måten å vurdere på. Jeg gjør bevisste forsøk på å utsette den, og synes nok at jeg lykkes i noen grad.

Flere lærere forteller også at å utsette vurderingene har ført til resultater. Eksempler på utsagn om dette er:

 • Resultatet er at alle er blitt mer frimodige til å komme med det de synes/mener uten å være redde for å si noe "galt".
 • Jeg får på denne måten mye hjelp av elevene i hvordan vi skal lære og hvordan vi lærer best.
 • Jeg har blitt mer bevisst på å ikke vurdere forslag underveis.
 • Jeg tenker gjennom mulige løsninger/forslag/ideer på forhånd. Er nøye med å sette kriterier for løsning, men lar elevene kjøre løpet når jeg først har gitt grønt lys. Viktig med vurdering sammen med elevene og for egen del. Et "mislykket" resultat kan ha hatt en vellykket prosess.

Elevene flinkere til å utsette vurderingene

 • Har ført til at de hører på alle som vil ha ordet uten å avbryte, selv om tingene er blitt sagt før o.l.
 • Ja, de godtar at vi kan ha flere forslag, og at vi tenker over dem en tid før vi tar bestemmelser.
 • Nei. De fleste elevene er veldig raske til å vurdere seg selv, særlig når det gjelder ting de synes de ikke får til (negativ vurdering).
 • Elevenes arbeid blir mer lystbetont. Kreativ/prosesskriving. Skrive er mer gøy. Rødblyanten er nesten borte. Skriveglede. Elevenes forslag blir tatt på alvor. De føler mer ansvar for egen læring.
 • Når de er klar over at de skal gjøre det.
 • Vi arbeider med saken!
 • Ja/vet ikke, i de øvelsene hvor metoden bevisst er brukt utsettes vurdering, jeg er blitt mer usikker i forhold til undervisningen ellers.
 • De er blitt flinke til å godta (alle) forslag til ord/beskrivelser/ytringer/ulikheter.

Elevene mer kreative

 • Antar/tror ganske sikkert at de skriver mer kreativt/leser bedre osv. enn de ville gjort uten.
 • Ja, til en viss grad. De viser mer interesse for å løse problemer på en kreativ måte og føler mer ansvar for det de gjør.
 • Elevene er tryggere til å prøve ut egne løsninger.
 • Ja, jeg tror de føler at de blir tatt mer på alvor.
 • Litt. Kan sikkert bli bedre med trening.
 • Har ikke noe som jeg kan bedømme det ut fra. Det vil heller vise seg senere i livet.
 • Jeg tror en del av elevene er blitt mer kreative fordi vi tenker mer systematisk på det, og har noen flere teknikker for å få fram kreativiteten hos alle. En del elever var kreative før også.
 • Elevene er definitivt blitt flinkere til å skrive selv, altså på det området jeg bevisst har arbeidet med dem. Er usikker på den generelle overføringsverdien så langt.
 • Ja, i den forstand at mangfoldet i oppgaver øker og at flere deltar i utformingen av frie oppgaver.
 • Det mener jeg så absolutt. Det viser seg i alt det skriftlige arbeidet, løsning av tegnearbeider av ulike slag, og til den positive holdningen de har til å gå løs på arbeider.

Andre virkninger

 • Det har hatt en bevisstgjørende virkning.
 • Det er bra at en blir bevisst på at noe en har gjort før er bra. Jeg har også blitt mer bevisst i forhold til kreativitet.
 • Det har vært godt å bli bevisst på/fått trygghet for at vi er/har vært en kreativ gjeng på skolen.
 • For meg: Blitt mer bevisst, mer åpen for flere og varierte løsninger på problem. Flere tilfredse elever.
 • Større variasjon og bredde i oppgavene.
 • Det er det ikke lett å svare på. Ideen, tanken med prosjektet ligger nok bak i det daglige arbeidet.
 • Jeg tror at jeg/vi tenker mer på kreativitet i mye av det vi gjør.
 • Prosjektet krever en del tid. Prosessen er ofte viktigere enn sluttresultatet. Motivasjonen ligger hos elevene. De føler ansvar for gjennomføringen og stiller opp med det de kan/har skaffe. Større selvstendighet/ansvar.

Viktigste resultater av kreativ undervisning

Lærerne vurderte dette som de viktigste resultatene. En lærer kan ha svar i flere av de gruppene vi har satt opp.

1 Tryggere og mer bevisst om egen kreativ undervisning

 • Har fått trygghet for at jeg/vi har hatt en stor porsjon med kreativitet hele veien.
 • Gamle metoder har sin verdi, men det er viktig å finne ut hva som er bra og hvorfor (virkemidler).
 • Mye av det vi har gjort før er bra.

2 Utsette vurderinger

 • Utsetter vurderinger i langt større grad.
 • Utsetter vurderinger i forhold til elevene. Stopper elevene mindre.
 • Jeg har blitt flinkere til å utsette vurderinger.

3 Flinkere til å lytte

 • Jeg tror jeg har fått en bedre evne til å lytte/akseptere forslag fra elever, eller inspirere elever til å komme med flere forslag, motiveringsfasen.
 • Jeg har blitt flinkere til å lytte til elevene uten vurderende kommentarer.
 • Flinkere, mer interessert i å lytte til andres ideer uten å vurdere/forkaste raskt.
 • Lettere å se positive sider ved andres ideer - mer optimisme m.h.t. å finne løsninger.

4 Mer inspirerende arbeid

 • Det er moro/utfordrende å planlegge undervisningsopplegg.
 • Mer interessant å være lærer enn før.
 • Mer gøy å arbeide i skolen - spennende kreative ting blir mer "lovlig".
 • Ny giv i arbeidet.
 • En ny giv i arbeidet.

5 Elevene mer tro på seg selv

 • Elevene får slippe mer til med ideer/økt selvbilde.
 • Elevene får et forsterket positivt sjølbilde.

6 Elevene mer ansvarsbevisste og interesserte

 • Elevene virker ikke lei av skole - arbeider godt og engasjert.
 • Sier ikke at ting er kjedelige.
 • Ut fra disse tre punktene lærte elevene å ta mer ansvar for det de gjorde/lagde, fordi de hadde vært mye mer med på å bestemme hvordan det skulle være.
 • Elevene er forhåpentligvis blitt mer glade i å gå på skolen.
 • Mer ansvarlige for egen læring.
 • Lar elevene slippe til i større grad.
 • Flinkere til å bruke elevenes forslag/ideer.

7 Fått arbeidsredskaper/metoder

 • Har fått "system" og arbeidsredskaper i arbeid med elever.
 • Ideer og teknikker som kan brukes.
 • CPS-metoden er et godt arbeidsredskap. Fører meg videre.
 • Et nytt redskap i pedagogisk praksis, men også generelt i forhold til oppgaver som skal løses.

8 Bevisstgjøring

 • Tenk positivt.
 • Jeg er mer bevisst på hvordan jeg underviser. Merker noen ganger at jeg forklarer for mye og slipper elevene for lite til.
 • Bevisstgjøring på hva kreativitet er/kan være.
 • Jeg har blitt mer bevisst virkemiddelbruken.
 • Jeg er mer bevisstgjort.
 • En bevisstgjøring av egen undervisning.
 • Mer bevisst hvilke virkemidler vi bruker.

9 Praktiske eksempler m.m.

 • Oppussing av tilfluktsrom til bruk for elevene.
 • Lage skoleavis. Bruker klassen til å lage avis for hele skolen.
 • Lage underholdningsprogram for foreldreavslutning i 6.klasse.
 • Kan bruke elevenes gode, kreative ideer. Barn er kreative - de har veldig mange gode ideer.
 • Opplegg til å fremme kreativiteten hos elevene.
 • Nyttiggjøre seg elevenes saker og ting.
 • KPL-metoden (teori og praksis).
 • Lar elevene ta mer del i planleggingen av oppgaver.